Visie Waterfront vastgesteld

27 januari 2017


Dinsdag 24 januari heeft de gemeenteraad de Visie  Waterfront Drachten vastgesteld. De Visie is de basis voor het uitvoeringsprogramma waarin beschreven staat hoe we van visie naar uitvoering komen. Deze is aan de raad voorgelegd ter informatie. De raad benadrukte bij de behandeling dat ook in de uitwerking van de Visie de inwoners en andere partijen bij de planvorming betrokken moeten worden.

De Visie Waterfront  gaat over het weer in contact brengen van Drachten met het water. Het speelt zich met name af in een  gebied aan de westzijde van Drachten waar volop kansen liggen om uit te groeien tot een schakel tussen de Friese Meren en de Friese Wouden. Die kansen wil de gemeente  benutten voor de versterking van de werkgelegenheid in onder andere de recreatieve sector. Maar van minstens zo groot belang zijn de voorzieningen voor onze eigen inwoners. De Visie zet in op het vergroten van de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving en het aanbod van verschillende vormen van water- en land recreatie. In de Visie werken we daarom de kansen en opgaven uit om het bestaande water beter te benutten, meer water te creëren en meer verbindingen tussen land en water te maken  Het waterrijke verleden van Drachten willen we weer nieuw leven in blazen door de verbinding met het water meer  zichtbaar en beleefbaar te maken en de entree naar Drachten meer gezicht  te geven. Het document  is door een interactief proces tot stand gekomen. Tijdens verschillende bijeenkomsten met inwoners, bedrijven, organisaties en andere betrokkenen zijn de ingrediënten opgehaald.

De raad heeft 2 weken geleden tijdens de Ronde Tafel gesproken met diverse mensen en organisaties die hun mening gaven op de Visie. De Visie heeft ter inzage gelegen en ook daarop is gereageerd. Hiervan is een reactienota gemaakt die ook aan de raad is voorgelegd. Veel insprekers waren positief over het proces en konden hun eigen inbreng in het document terugvinden. Ook waren er kritische geluiden zoals over mogelijk recreatief medegebruik van de geluidswal. In de uitwerking van de Visie naar concrete plannen toetsen we de haalbaarheid van de diverse ideeën en is er opnieuw ruimte voor belanghebbenden om mee te denken en hierop te reageren.

De gemeente gaat nu aan de slag om de ontwikkeling in gang te zetten. Daarvoor willen we op relatief korte termijn het volgende realiseren:
-Meer vaarwater creëren, Buitenstvallaat beter ontsluiten en zichtbaar maken
-Het ontwikkelen van de parkhaven  bij de Piip en Slingepark
-Het realiseren van de fiets-pontverbinding  tussen Buitenstvallaat en Oudega/ Opeinde
-Bewegwijzering van de routes over land en water en informatievoorziening.

Met deze infrastructurele ontwikkelingen hopen we meer initiatiefnemers enthousiast te maken om ook te investeren in het Waterfront zodat we samen op termijn een groot deel van het droombeeld uit de Visie waar maken.

Het project Waterfront Drachten is onderdeel van de Investeringagenda Drachten Heerenveen (IDH). Dit is een samenwerking tussen de Provincie Fryslân en de gemeenten Smallingerland en Heerenveen ter bevordering van de bereikbaarheid van beide gemeenten. Voor de uitwerking van het Waterfront en fietspontverbinding is op dit moment €5 miljoen beschikbaar vanuit de IDH.

Terug naar nieuws