Planstudie en MER in kader Vaarweg

26 februari 2016


Provinciale Staten besloten 25 februari 2016 om een planstudie en milieueffectrapportage (MER) uit te laten voeren voor de Vaarweg Drachten. Het besluit is gebaseerd op de uitgevoerde probleemanalyse en kentallen-kosten-baten analyse (KKBA) naar een 4-tal tracés. PS hebben ook een aantal amendementen en moties aangenomen. Dit betekent dat in het komende onderzoek onder andere speciale aandacht moet zijn voor het gebied van de Hegewarren, dat ook de reële mogelijkheden voor bedrijfsverplaatsing in ogenschouw worden genomen en dat de Vaarweg Drachten in een breder perspectief van alle vaarwegen in Friesland moet worden geplaatst.

De te onderzoeken tracés zijn: het bestaande tracé, twee mogelijke routes langs de zuidkant (Hegewarren) en een route die langs de Wâldwei noordelijk aantakt op het Prinses Margrietkanaal (langs de N31).

PS stellen voor het onderzoek extra financiële middelen ter beschikking. Na afronding van het onderzoek, dat ruim een jaar in beslag zal nemen, zal PS besluiten over de toekomst van de Vaarweg.

Terug naar nieuws