Het industrieterrein Tussendiepen laat een zeker verpauperingsproces zien. Dit terwijl er ook sprake is van hoogwaardige werkgelegenheid in de vorm van R&D activiteiten van Philips en er diverse mooie grote en kleinere ambachtelijke bedrijven te vinden zijn. Het gebied straalt  niet het beeld van een hoogwaardige (werk)omgeving uit, maar heeft wel degelijk potenties. De opgave is te onderzoeken hoe en op welke wijze de gemeente samen met de ondernemers die potenties in de meest brede zin kan benutten.       

Het doel is om te komen tot een sterkere verwevenheid met de omgeving en een aangenaam werk- en recreatiegebied. De uitdaging is het zoeken naar kansen en mogelijkheden voor meervoudig en duurzaam ruimtegebruik, veilige en prettige routes (fietsers en voetgangers) en gebruikmaking van de oevers.

Het gebied maakt deel uit van de westelijke stadsrand van Drachten. Daarom ligt er ook een sterke relatie met het project Waterfront Drachten.

Het project Tussendiepen maakt onderdeel uit van de investeringsagenda Drachten Heerenveen, een samenwerking tussen de gemeenten en de Provincie Fryslân. In het projectvoorstel van 2012 zijn de volgende doelen opgenomen:

1. Samen met belanghebbende partijen komen tot een ontwikkelplan voor het betreffende gebied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen korte en lange termijn;
2. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om als gemeente investeringen te plegen die de moeite waarde zijn en een bijdrage leveren aan de beoogde kwaliteitsverbetering.

In 2013/2014 is  samen met de pioniersgroep (eigenaren en gebruikers van het gebied), een ideeëndocument opgesteld. In dit boekwerk is een breed palet aan kansen en mogelijkheden voor de Tussendiepen aangegeven, maar het is nog niet de stip op de horizon. Als vervolg hierop is "Proeftuin van stedelijke ontwikkeling" opgesteld. Hierin beschrijft de gemeente hoe zij wil omgaan met de ontwikkeling van Tussendiepen als onderdeel van de Oostelijke Poort naar het Friese Merengebied.

De ondernemers uit de pioniersgroep zijn eind 2014 gestart met een eigen initiatief gericht op het planproces. Zij hebben zich verenigd in een ondernemerscollectief, de BéVé Tussendiepen. De officiële overdracht heeft plaatsgevonden op 21 mei 2015.

* Wethouder Ketelaar overhandigt de sleutel van Tussendiepen aan Robert Bakker van BéVé Tussendiepen.

Het proces bestaat uit 3 fasen:
1.Initiatieffase
2.Schetsfase
3.Planfase

In de eerste fase (2015) wordt de organisatie op poten gezet, de opgave geformuleerd en een businessplan opgesteld. Ondernemers in het gebied wordt gevraagd deel te nemen en de gemeente draagt het project over aan het collectief. Na afronding van deze fase volgen de schetsfase en de planfase.

In de kosten voor de initiatief  fase wordt bijgedragen door de gemeente, ondernemers (uren) en Platform31.

De wijze waarop deze planvorming tot stand komt is uniek in Nederland. Via de organisatie Platform 31 wordt er ondersteuning geboden en landelijk ruchtbaarheid aan gegeven.